İSMİD SÜRMESİ ve ANTİMONİT YALANI

Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki:

 

“Yatacağınız zaman İsmid (denilen sürmeyi gözünüze çekmeye) devam ediniz. Çünkü o gözü temizleyip görme gücünü artırır ve kılları (yani kirpikleri) yetiştirir.”

Sünen-i İbni Mâce, Tıp, 25

Tirmizi, Şemail

 

“İsmid kullanmaya devam edin, zira o, sürmelerinizin en hayırlısıdır. Göze parlaklık verip (görmeyi netleştirip), saçı (kirpiği) bitirir.”

Sünen-i Tirmizî, Libas, 23

 

İbni Abbas’tan: “Resulullahın bir sürmedanı vardı, her gece ondan gözlerini üç defa sürme çekerdi.”

Tirmizi, Şemail

Sünen*i Ahmet bin Hanbel

Sünen-i Ebu Davud

Sünen-i Beyhaki

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stibnite sayfası, bu hadis-i şeriflerden birini anarak, Antimonit (Stibnit) taşıyla İsmid’in aynı taş olduğunu iddia etmiştir.

 

Bu çıkarımı, Antik Mısır’da Antimonit taşının göz farı olarak süslenmede kullanıldığı bilgisini aktardıktan sonra yapmış, dolayısıyla arada bağlantı kurmuştur.

 

Anladığım kadarıyla da bu iddia kaynak kabul edilerek, önce Sızıntı Dergisinde, sonra da Türkçe sitelerde birbirini kopyalayan yüzlerce yazıda Peygamber Efendimizin kullandığı ve tavsiye ettiği İsmid tozuyla Antimonit tozu özdeşleştirilmiştir.

 

Sızıntı Dergisi’nin Ağustos 1997 sayısında Dr. Arslan MAYDA imzasıyla bu konuda uzun bir yazı kaleme alınmış, İsmid’in Antimonit olduğu iddia edildikten sonra şöyle denilmektedir: “Göz için sürme olarak sürülen ismid taşının içinde bulunan maddeler antimuan, sülfür (kükürt) ve çinkodur. Antimuan tek başına tıp alanında pek kullanılmamış, daha çok sanayide kullanım sahası bulmuştur. Yalnız antimuanın kükürtle bileşik şekli olan Antimonit halinde süs eşyası ve ilaç ham maddesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Göz sürmesi olarak kullanılan antimuanlı bileşikler ise, kükürt ve çinko ihtiva eden bileşiklerdir. Bunlar tabiatta Antimonit ve tetraerdit (sanırım Tetrahedrit demek istemiştir, çünkü tetraerdit diye bir taş yoktur) gibi isimlerle bilinir. Sürmenin en ideal karışımı antimuan+kükürt+çinko bileşimi olanıdır. Antimonit (Sb2S3) en önemli antimuan cevheridir. Prit, zinober, çinko, altın, gümüş, galen ve arsenikle birlikte olarak da bulunur. İşte antimonit+çinko bileşimi ismid taşı dediğimiz sürmedir ki, göz için en faydalı olan da budur.”

 

Yazarın taşlar ve mineraller bilgisi bakımından yetersiz olduğu o kadar açıktır ki, söylediklerindeki doğruluk payı, 24 saatte akrebin 2 kez 12’yi göstermesi gibidir.

 

Antimonun gözler için herhangi bir yararı bulunmadığını, bir yerlerden okuyan yazar, yazdıklarına dayanak yapmak için çinko mineraline sığınmış, çinko mineralinin gözlere olan faydalarını sayıp dökmüştür.

 

İsmid’i Antimonit taşıyla özdeşleştirmek için de en yanlış cümlesini kurmuştur: “İşte antimonit+çinko bileşimi ismid taşı dediğimiz sürmedir ki, göz için en faydalı olan da budur.”

 

Oysa Antimonit taşında eser oranda dahi çinko bulunmamaktadır.

 

Yazar, Antimonit taşının değerini artıracakmış gibi bünyesinde pirit, zinober, çinko, altın, gümüş, galen ve arsenik de bulunabildiğini belirtmektedir. Oysa zinober taşının ana maddesi olan cıva, galen taşının ana maddesi olan kurşun ve arsenik insan vücudunda geri dönülmez tahribatlar yapan zehirli minerallerdir. Antimon mineralinin kimyasal – biyolojik zararları da arsenik mineraliyle hemen hemen aynıdır.

 

Anladığım kadarıyla http://blog.milliyet.com.tr/Ismid_surmesi sitesi de Sızıntı’yı kaynak kabul ederek şöyle yazmıştır: “Peygamber Efendimizin İsmid sürmesinin gözlere şifa olduğunu belirttiğini, ayrıca kendisinin de yatmadan önce sürme çektiğini çeşitli kaynaklardan biliyoruz. Bu doğal taşın incelenmesi sonucunda içerisinde antimuan, çinko ve sülfür ihtiva ettiği bilimsel olarak açıklanmış olup, taş İsfahan'dan çıkarılmaktadır. Rengi; parlak gri renkte olup, kolayca ufalanabilmektedir.”

 

 

Osmanlı bilginlerinden Nakşibendi şeyhi Mustafa Safi Efendi veriyor nasihati.

 

GÖZ DOKTORLARINA NASİHAT

 

"Eğer kahhâl isen emrâz-ı ayne

Remed illetin ol teşhîse kâdir

İlâcın bilmeyen kahhâl-ı câhil

İlaç itmek göze ayn-ı hatadır"

 

Göz hastalıklarını tedavi etmek için gözlere sürme çeken biriysen, göz kapağı iltihabı nedeniyle göz ağrısının nasıl teşhis edilebileceğini bilmen gerekir. Hangi göz hastalığı için hangi ilacın kullanılacağını bilmeyen cahil göz doktorunun (sürme çekenin) göze ilaç uygulaması başlı başına hatadır.

 

"İlaç ile bulur sıhhat göz amma

İlâcın kesreti ahir ezadır

Remed illetlerinden nice merdin

Uyûnı keç ilaçlardan a’mâdır"

 

Gözler, sağlığına ilaç ile kavuşur fakat ilacı fazla kullanmak da göze zarar verir. Basit bir göz hastalığı olan iltihap nedeniyle göz ağrısı çekenlere uygulanan yanlış sürme veya fazla ilaç nedeniyle çok fazla insan kör olmuştur.

 

"Sakın meçhul olan ekhâli çekme

Ki her esved gubâr sanma halâdır

Mücerreb kuhlu tekhîl eyle daim

Ol ismid kuhlu eyle tutiyâdır"

 

Ey göz doktoru, sakın bilmediğin sürmeyi göze çekme. Her siyah tozu da sürme tozu zannetme. Her zaman tecrübe edilmiş göz ilacını sürme olarak kullan. İsmid denilen sürmeyi kullan ki o çinkodur.

 

"Elinde âleti bir âhen-i mil

Ki göz ihrâcına tîr-i kazadır

Muvahhid ol dilin pâk it sivâdan

Remed illetleri senden cüdadır"

 

Elindeki demir mil şeklindeki sürme çekme aletinin aynı zamanda kaza ile göz çıkaran bir ok olduğunu bil. Muvahhid (Allah’ı birleyici) ol ve gönlünü Allah’tan gayrısından temizle. Böyle olursan göz ağrısı hastalığı senden uzak olur.

 

 

Osmanlıca – Türkçe Sözlükte İsmid şöyle tanımlanıyor: “Sürme taşı. Cenab-ı Peygamber'in kullandığı ve tavsiye ettiği bir cins kırmızı sürme.”

 

Ali Rıza KARABULUT, Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi, Mektebe Yay. c.2, s.624’te ise şu bilgi verilmektedir:

 

“İsmid, sürme taşıdır. Siyah renkli olup kırmızıya çalar. En iyisinin İsfahan’da çıktığı zikredilmektedir. Parçalanması kolay ve parlak bir taştır. Temiz olduğu zaman beyaz gümüş rengindedir. Parmaklar arasında ovuşturulduğunda etrafa koku saçmaktadır.”

 

 

DEĞERLENDİRME

 

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Hadis-i Şeriflerde sürmede kullanılacak materyal olarak İSMİD kelimesi kullanılmakta, taş kelimesi kullanılmamaktadır. Mustafa Safi Efendi de nasihatinde taştan değil tozdan bahsetmektedir.

 

Bu nedenle İsmid, taş tozu olabileceği gibi bitkisel bir toz da olabilir. Ki buğday, mısır ve arpa gibi tahıllarda mantarların neden olduğu, tanelerin kurum görünümünde toz haline gelmesine de sürme (rastık) denilmektedir. Çocukluğumda bu tozun kaşlara ve gözün üst bölümüne sürüldüğünü bilirim. Rastıklı danelerin parmaklar arasında ezilmesi ile balık kokusuna benzer koku yayarlar.

 

Sürme olarak kullanılan İsmid, bünyesinde yoğun olarak Çinko barındırmaktadır. Mustafa Safi Efendi bunu açıkça belirtmekte, İsmid’in Antimonit olduğunu iddia edenler de Antimonit taşında çinko olduğunu savunmaktadır. Oysa Antimonit taşı Antimon ve Sülfür (Kükürt) minerallerinden oluşmakta ve bünyesinde eser oranda (çok az) bile Çinko bulunmamaktadır. En güvenilir birkaç jeolojik siteden biri olan http://www.mindat.org/ taşların bünyesinde bulunan eser orandaki elementleri de belirtmektedir. Antimonit taşında ise eser oranda element yoktur.

 

Yine bir başka güvenilir jeoloji ve mineraloji sitesi olan http://webmineral.com/data/Stibnite.shtml#.VdB5bLLtmko sayfasına göre de Antimonit (Stibnit) taşının % 71,68’i Antimon, % 28,32’si sülfürdür.

 

İsmid sürmesinin rengi de kaynaklarda siyah, kırmızımsı siyah veya kırmızı olarak tanımlanmaktadır. Antimonit taşının rengi siyah, gri veya mavimtırak gridir. Başka bir rengi bulunmamaktadır.

 

Bir başka husus da en iyi İsmid’in İsfahan’dan geldiğidir. İsfahan İran’da büyük bir eyalettir. Ayrıca İsfahan, bu eyaletin merkezi durumundaki şehrin adıdır. Eyalet de adını bu şehirden alır. Antimonit taşı ise, dünya listelerine girecek oranda İran’da Arak (Erak) şehrinde, eski adıyla Sultanabad’da çıkarılmaktadır.

 

Şunu da aklımızda tutmakta yarar var: Yerkürede yaklaşık 3.000 civarında taş bulunmaktadır ve bu sayı yeni keşiflerle hızla çoğalmaktadır. Bu taşlardan birçoğu da renk, sertlik derecesi, çizgi rengi ve özgül ağırlığıyla birbirine benzemektedir.

 

 

Antimonit taşının bünyesinde hiçbir şekilde çinko bulunmadığını ve Arsenik ile aynı zehirli etkiye sahip olduğunu belirtmiştik.

 

Bu nedenle bünyesinde Çinko bulunan taşlardan hangisinin İsmid olabileceğini belirleyebilmek için şu dört şartı ölçü olarak kullanmak gerekmektedir.

 

İlk olarak bünyesinde yüzdelik kimyasal formülüne göre çinko bulunmalıdır. Çünkü çinko göz sağlığı ve göz hastalıklarının tedavisi için en önemli mineraldir. Diğerleri ise Sülfür (Kükürt), Selenyum, Silisyum, Magnezyum, Manganez, Germanyum, Molibden, Krom, Oksijen ve Sodyum mineralleridir.

 

Buna ilaveten ikinci olarak rengi siyah / gri, kırmızı veya kahverengi olmalıdır. Çünkü tanımlamalarda İsmid sürmesi tozunun rengi siyah, kırmızı veya siyahımsı kırmızı olduğu belirtilmektedir.

 

Dikkat edilirse Mustafa Safi Efendi, “Her siyah tozu İsmid (sürme tozu) zannetme” diye uyarmaktadır. Çünkü Antimonit tozu gibi öyle taş tozları vardır ki sinirleri tahrip ederek gözleri kör eder. Arsenik, Antimon, Baryum, Cıva, Kadmiyum, Kurşun gibi elementlerin yüzdelik kimyasal formülüne girdiği taşlar bunlardandır. Uranyum gibi radyoaktif elementlerin yüzdelik kimyasal formülüne girdiği taşlar da aynı şekilde zararlı ve tehlikelidir.

 

Üçüncü olarak çizgi renginin siyah, gri, kırmızı veya kahverengi olması gerekir. Çizgi rengi bir taşın toz haline getirildiğindeki rengidir. Sürme olarak kullanılan tozun rengi de değişik kaynaklarda siyah / gri, kırmızı veya kahverengi (siyahımsı kırmızı) olarak tarif edilmektedir.

 

Öyleyse İsmid sürmesi olarak kullanılabilecek taş veya taşlar, bünyesinde çinko bulunan, rengi ve çizgi rengi (toz rengi) siyah / gri, kırmızı veya kahverengi olan ve bünyesinde yüzdelik kimyasal formülünde zehirli yahut radyoaktif element bulunmayan bir taş veya taşlar olmalıdır.

 

Kolaylıkla toz haline getirilebilme şartına gerek yoktur çünkü o zamanın tabipleri tedavide kullanılmak üzere sertlik derecesi 9 olan Yakut taşını bile kolaylıkla toz haline getirebilme bilgi ve becerisine sahiptiler.

 

Bu ölçülere göre aşağıdaki taşlardan herhangi birinin tozu, İsmid sürmesi olarak kullanılan taş tozu olabilir. Bünyesinde çinko yanında sülfür (kükürt) de bulunanlar daha yararlı olacaktır.

 

ZİNCİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Mn)O

Renkleri: Sarı, Koyu Sarı, Koyu Kırmızı, Turuncu

Çizgi (toz) rengi: Turuncu - Sarı

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 73,25

Manganez: 6,84

Oksijen: 19,91

Sertlik derecesi: 4 – 5  

 

 

SPHALERİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Fe)S

Renkleri: Kahverengi, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengimsi Beyaz

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 64,06

Demir: % 2,88

Sülfür: % 33,06

Sertlik derecesi: 3,5 – 4

 

 

WURTZİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Fe)S

Renkleri: Kahvemsi Siyah, Turuncumsu Kahverengi, Kırmızımsı Kahverengi, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Açık Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 60,98

Demir: % 5,79

Sülfür: % 33,23

Sertlik derecesi: 3,5 – 4

 

 

MARTYİTE

Kimyasal formülü: Zn3V2O7(OH)2•2H2O

Renkleri: Sarımsı Turuncu, Kırmızımsı Turuncu

Çizgi (toz) rengi: Soluk Sarımsı Turuncu

Elementleri ve oranları:

Kalsiyum: % 0,43

Vanadyum: % 21,77

Çinko: % 37,16

Kobalt: % 1,89

Hidrojen: % 1,33

Oksijen: 37,43

Sertlik derecesi: 3

 

 

GAHNİTE

Kimyasal formülü: ZnAl2O4

Renkleri: Mavimsi Gri, Grimsi Yeşil, Derin Yeşil, Yeşilimsi Siyah, Mavimsi Siyah

Çizgi (toz) rengi: Gri

Elementleri ve oranları:

Alüminyum: % 29,43

Çinko: % 35,66

Oksijen: % 34,90

Sertlik derecesi: 8

 

 

ZİNALSİTE

Kimyasal formülü: Zn2AlSi2O5(OH)4•2(H2O)

Renkleri: Beyaz, Gül, Kırmızımsı Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Gri

Elementleri ve oranları:

Alüminyum: % 6,78

Çinko: % 32,86

Silisyum: % 14,11

Hidrojen: % 2,03

Oksijen: % 44,22

Sertlik derecesi: 2,5 – 3

 

 

ZİNCOCHROMİTE

Kimyasal formülü: ZnCr2O4

Renkleri: Kahverengimsi Siyah, Kahverengi, Kahverengimsi Gri

Çizgi (toz) rengi: …

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 28,02

Krom: % 44,56

Oksijen: % 27,42

Sertlik derecesi: 5,5 – 6

Uyarılar: Çinko + Krom birleşimi nedeniyle oldukça zehirli, kanserojen ve doku ülserleri oluşturan bir taştır. Çinko + Kurşun birleşimi de aynı etkiye sahiptir. https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_chromate

 

 

CİANCİULLİİTE

Kimyasal formülü: Mn+4(Mg, Mn)2Zn2(OH)10•2-4(H2O)

Renkleri: Koyu Kahverengi, Koyu Kırmızımsı Kahverengi, Kırmızımsı Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Kırmızı Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Magnezyum: % 7,70

Manganez: % 17,39

Çinko: % 27,60

Hidrojen: % 3,40

Oksijen: % 43,90

Sertlik derecesi: 2

 

 

HETAEROLİTE

Kimyasal formülü: ZnMn2O4

Renkleri: Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengimsi Siyah

Elementleri ve oranları:

Manganez: % 45,92

Çinko: % 27,33

Oksijen: % 26,75

Sertlik derecesi: 6

 

 

HYDROHETAEROLİTE

Kimyasal formülü: Zn2Mn4O8•(H2O)

Renkleri: Kahverengimsi Siyah, Koyu Siyah

Çizgi (toz) rengi: Koyu Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Manganez: % 44,26

Çinko: % 26,34

Hidrojen: % 0,41

Oksijen: % 20,00

Sertlik derecesi: 5 – 6

 

 

YAFSOANİTE

Kimyasal formülü: Ca3Te2Zn3O12

Renkleri: Açık Kahverengi, Koyu Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Açık Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Kalsiyum: % 15,75

Çinko: % 25,69

Tellür: % 33,42

Oksijen: 25,14

Sertlik derecesi: 5,5

 

 

ECANDREWSİTE

Kimyasal formülü: (Zn,Fe2,Mn2)TiO3

Renkleri: Kahverengimsi Siyah, Koyu Kahverengi, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengimsi Siyah

Elementleri ve oranları:

Titanyum: % 30,44

Manganez: % 6,99

Çinko: % 24,95

Demir: % 7,10

Oksijen: % 30,52

Sertlik derecesi: 5 – 5,5

 

 

RUDASHEVSKYİTE

Kimyasal formülü: (Fe, Zn)S

Renkleri: Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengimsi Siyah

Elementleri ve oranları:

Manganez: % 2,39

Çinko: % 24,92

Demir: % 37,09

Bakır: % 0,69

Sülfür: % 34,91

Sertlik derecesi: 4

 

 

WOODRUFFİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Mn)2Mn5O12•4(H2O)

Renkleri: Kahverengi, Demir Siyahı, Siyahımsı Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Kahverengimsi

Elementleri ve oranları:

Manganez: % % 41,91

Çinko: % 18,59

Hidrojen: % 1,21

Oksijen: % 38,29

Sertlik derecesi: 4,5

 

 

HENDRİCKSİTE

 

Kimyasal formülü: K(Zn, Mg, Mn)3Si3AlO10(OH)2

Renkleri: Bakırımsı Kahverengi, Kırmızı, Kırmızımsı Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kırmızımsı Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Potasyum: % 7,13

Magnezyum: % 2,46

Manganez: % 10,02

Alüminyum: % 7,11

Çinko: % 18,56

Silisyum: % 15,37

Hidrojen: % 0,41

Oksijen: % 38,92

Sertlik derecesi: 2,5 – 3

 

 

CHALCOPHANİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Fe, Mn)Mn3O7•3(H2O)

Renkleri: Mavi, Mavimsi Siyah, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Manganez: % 40,68

Çinko: % 17,00

Demir: % 6,08

Hidrojen: % 1,32

Oksijen: % 34,84

Sertlik derecesi: 2,5

 

 

FRANKLİNİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Mn, Fe)(Fe, Mn)2O4

Renkleri: Siyah, Kahverengimsi Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kırmızımsı Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Manganez: % 18,58

Çinko: % 16,59

Demir: % 37,78

Oksijen: % 27,06

Sertlik derecesi: 5,5 – 6

 

 

FRANKLİNFURNACEİTE

Kimyasal formülü: Ca2Fe3+Mn32+Mn3+(Zn2Si2O10)(OH)8

Renkleri: Koyu Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Kalsiyum: % 9,64

Manganez: % 26,43

Alüminyum: % 0,81

Çinko: % 15,73

Demir: % 5,04

Silisyum: % 6,76

Hidrojen: % 0,97

Oksijen: % 34,63

Sertlik derecesi: 3

 

 

ZİNCOHOGBOMİTE

Kimyasal formülü: [(Zn, Al, Fe2+)3(Al, Fe3+,Ti)8O15(OH)]2

Renkleri: Derin Kahverengi, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengimsi

Elementleri ve oranları:

Titanyum: % 4,43

Alüminyum: % 32,18

Çinko: % 15,40

Demir: % 10,82

Oksijen: % 38,17

Sertlik derecesi: 7

 

 

BRİARTİTE

Kimyasal formülü: Cu2(Zn, Fe)GeS4

Renkleri: Mavimsi Gri, Gri, Demir Grisi

Çizgi (toz) rengi: ?

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 12,54

Demir: % 3,57

Bakır: % 32,51

Germanyum: % 18,57

Sülfür: % 32,81

Sertlik derecesi: 3,5 – 4,5

 

 

KESTERİTE

Kimyasal formülü: Cu2(Zn, Fe)SnS4

Renkleri: Yeşilimsi Siyah

Çizgi (toz) rengi: Siyah

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 10,38

Demir: % 2,95

Bakır: % 26,89

Kalay: % 32,65

Sülfür: % 27,14

Sertlik derecesi: 4,5

 

 

MURATAİTE

Kimyasal formülü: (Y, Na)6(Zn, Fe3+)5(Ti, Nb)12O29(O,F)14

Renkleri: Siyah

Çizgi (toz) rengi: Koyu Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 9,15

Kalsiyum: % 0,60

İtriyum: % 9,78

Titanyum: % 22,98

Manganez: % 0,55

Niyobyum: % 6,97

Demir: % 2,79

Silisyum: % 0,14

Hidrojen: % 0,06

Oksijen: % 26,63

Flor: % 7,12

Lantan, Seryum, Prasodmiyum, Neodim, Samaryum: % 8,64

Sertlik derecesi: 6 – 6,5

 

 

SCHOONERİTE

Kimyasal formülü: Fe2+ZnMnFe3+(PO4)3(OH)2•9(H2O)

Renkleri: Bronz, Kahverengi, Sarımsı Kahverengi, Açık Sarımsı Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Açık Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Manganez: % 7,14

Çinko: % 8,50

Demir: % 21,79

Fosfor: % 12,08

Hidrojen: % 2,62

Oksijen: % 47,86

Sertlik derecesi: 4

 

 

ALVANİTE

Kimyasal formülü: (Zn, Ni)Al4(VO3)2(OH)12•2(H2O)

Renkleri: Mavimsi Yeşil, Mavimsi Siyah, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Gri

Elementleri ve oranları:

Alüminyum: % 17,70

Çinko: % 8,04

Vanadyum: % 16,71

Nikel: % 2,41

Hidrojen: % 2,65

Oksijen: % 52,49

Sertlik derecesi: 3 – 3,5

 

 

FERROHOGBOMİTE-2N2S 

Kimyasal formülü: (Fe2+,Zn, Mg, Al)6Al14(Ti, Fe)2O30(OH)2

Renkleri: Kırmızımsı Kahverengi, Kahverengimsi Siyah

Çizgi (toz) rengi: Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 4,79

Magnezyum: % 1,99

Titanyum: % 3,05

Manganez: % 0,22

Alüminyum: % 31,66

Krom: % 0,08

Galyum: % 0,16

Demir: % 18,47

Silisyum: % 0,02

Nikel: % 0,05

Kalay: % 0,28

Hidrojen: % 0,16

Oksijen: % 39,06

Sertlik derecesi: 6 – 7

 

 

FRANKLİNPHİLİTE

Kimyasal formülü: (K, Na)4(Mn2+,Mg, Zn)48(Si, Al)72(O, OH)216•6(H2O)

Renkleri: Koyu Kahverengi, Siyah

Çizgi (toz) rengi: Açık Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Potasyum: % 1,24

Sodyum: % 0,31

Magnezyum: % 3,91

Manganez: % 17,47

Alüminyum: % 1,91

Çinko: % 4,78

Demir: % 5,51

Silisyum: % 20,81

Hidrojen: % 0,80

Oksijen: % 43,28

Sertlik derecesi: 4

 

 

FERROKESTERİTE

Kimyasal formülü: Cu2(Fe, Zn)SnS4

Renkleri: Gri, Çelik Grisi

Çizgi (toz) rengi: Siyah

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 3,78

Demir: % 9,69

Bakır: % 29,40

Kalay: % 27,46

Sülfür: % 29,67

Sertlik derecesi: 4

 

 

PETRUKİTE

Kimyasal formülü: (Cu, Fe, Zn)2(Sn, In)S4

Renkleri: Gri, Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Siyah

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 3,44

İndiyum: % 6,05

Demir: % 8,82

Bakır: % 20,08

Gümüş: % 2,84

Kalay: % 25,00

Sülfür: % 33,77

Sertlik derecesi: 4,5

 

 

NORDİTE-(La)

Kimyasal formülü: (Na, Mn)3(Sr, Ca)(La, Ce)(Zn, Mg)Si6O17

Renkleri: Açık Kahverengi, Koyu Kahverengi, Siyahımsı Kahverengi

Çizgi (toz) rengi: Açık Kahverengi

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 3,43

Stronsiyum: % 5,74

Demir: % 2,19

Kalsiyum: % 2,62

Seryum: % 7,34

Magnezyum: % 0,95

Manganez: % 2,88

Silisyum: % 21,70

Oksijen: % 35,62

Sertlik derecesi: 5 – 6

 

 

MAGNESİOHOGBOMİTE-2N3S

Kimyasal formülü: (Mg, Fe2+)1.4Ti0.3Al4O8

Renkleri: Siyah

Çizgi (toz) rengi: Gri

Elementleri ve oranları:

Çinko: % 3,10

Demir: % 18;53

Titanyum: % 3,40

Magnezyum: % 2,88

Hidrojen: % 0,17

Oksijen: % 40,58

Sertlik derecesi: 6,5

 

 

FERRİ-OTTOLİNİİTE

Kimyasal formülü: (Na, Li)(Mg3Fe2+)Si8O22(OH)2

Renkleri: Siyah

Çizgi (toz) rengi: Gri

Elementleri ve oranları:

Potasyum: % 0,32

Sodyum: % 2,87

Lityum: % 1,32

Kalsiyum: % 0,28

Magnezyum: % 3,79

Titanyum: % 0,33

Manganez: % 0,83

Alüminyum: % 0,31

Silisyum: % 25,96

Demir: % 18;53

Çinko: % 2,34

Flor: % 1,03

Hidrojen: % 0,18

Oksijen: % 43,48

Sertlik derecesi: 5 – 6

 

http://www.mindat.org/

http://webmineral.com/

https://en.wikipedia.org/

 

 

 

Şimdi Mustafa Safi Efendinin sözüne geri dönelim:

 

“Sakın meçhul olan ekhâli çekme

Ki her esved gubâr sanma halâdır

Mücerreb kuhlu tekhîl eyle daim

Ol ismid kuhlu eyle tutiyâdır”

 

“Ey göz doktoru, sakın bilmediğin sürmeyi göze çekme. Her siyah tozu da sürme tozu zannetme. Her zaman tecrübe edilmiş göz ilacını sürme olarak kullan. İsmid denilen sürmeyi kullan ki o çinkodur.”

 

Yukarıda özellikleri verilen taşlardan, bünyesinde Çinko + Krom bileşimi olduğundan ZİNCOCHROMİTE hariç 30 taştan herhangi biri İSMİD olabilir.

 

Tekrar edelim ki Antimonite (Stibnite) kesinlikle İSMİD olamaz. Çünkü hem bünyesindeki Antimon zehirlidir, hem de bünyesinde Çinko bulunmamaktadır.

.

Bir İngilizce sitenin iddiasını dayanak yapıp Antimonit taşının tozunu İSMİD adı altında piyasaya sürmek, hem gözlerin kör olmasına sebep olabilir, hem de Peygamber Efendimize iftiradır.

 

Hasan KOCABAŞ